Dashboard

Responsive Timeline
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

  11 hours ago form Administrator

  ในการบริการจัดการการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินงานนั้นประสบผลสำเร็จ เนื่องจากการนำเทค โนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดความรวดเร็วในการปฎิบัติงาน การเรียน การสอน รวมไปถึงการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร เพื่อนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ ดังนั้ง งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลสารสนเทศเป็นอย่างมาก และ มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์ระบบต่างๆเพื่อให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้

 • ระบบติดตามการมาเข้าแถวหน้าเสาธง

  5 hours ago form Administrator

  เป็นระบบที่ช่วยบันทึกข้อมูลการมาทำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงของนักเรียน ประกอบด้วย การมาเข้าแถว การแต่งกาย และทรงผม เพื่อจะสามารถตรวจสอบและ สรุปความเคลื่อนไหว ในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงต่างๆ

 • ระบบติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน

  4 hours ago form Administrator

  เป็นระบบที่ช่วยบันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน ประกอบด้วย การบันทึกตรวจเช็คการมาเข้าเรียน การขาด ลา การทำกิจกรรม พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในห้องเรียน เช่น การเล่นเกมส์ การฟังเพลง เล่นโทรศัพท์ เพื่อจะสามารถตรวจสอบและสรุปความเคลื่อนไหว ในการเรียนแต่ละวันได้

 • การเข้าใช้งานสำหรับครูและบุคลากร

  5 hours ago form Administrator

  ในการเข้าใช้งานของครูและบุคลากร ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้งานโดยการใส่รหัส ดังนี้ User = ใส่เลขบัตรประชาชน ,Password = ใส่เลขบัตรประชาชน

 • การเข้าใช้งานสำหรับครูและบุคลากร

  4 hours ago form Administrator

  ในการเข้าใช้งานของนักเรียน ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้งานโดยการใส่รหัส ดังนี้ User = ใส่รหัสนักเรียน ,Password = ใส่เลขบัตรประชาชน (นร.ตางชาติ ใส่เลขรหัสที่ สพฐ. ออกให้ เช่น G....)